Du er her

Hvor kommer beboerne fra?

Hvor indskrives de unge fra?

Søbæk Kollegiet er et tilbud til unge primært i alderen 16 – 25 år, som har et ønske og behov for at bo på eget værelse med pædagogisk tilsyn”. De beboere der er på Søbæk kollegiet indskrives typisk fra eget hjem eller fra opholdssted / plejefamilie eller fra efterskole. De unge indskrives efter henvisning og tilsagn fra de kommunale sociale myndigheder.

De unge på vore steder skal ”prøve kræfter” med de udfordringer der er i en for dem, kompliceret verden med rigtig mange opgaver og forpligtelser. De unge skal guides i at kunne fungere selvstændigt. På Søbæk Kollegiet er der således tale om, at den unge bor for sig selv med støtte i egen bolig. Mange unge har ofte et så spinkelt og skrøbeligt socialt netværk, at det er nødvendigt at etablere et forløb, hvor de unge støttes på deres vej ud i ungdoms og voksenlivet. 

Søbæk Kollegiet visiterer ikke unge med en dissideret igangværende kriminel løbebane. Tilbuddet er heller ikke velegnet til unge der er i et regulært ubehandlet misbrug. Unge med erkendte og begrænsede misbrugsproblemer kan kun visiteres, hvis de selv oprigtigt ønsker at bearbejde og komme deres misbrug til livs. Søbæk kollegiet supplerer forløbet med misbrugsbehandling, for hvem det måtte være nødvendigt.

Omfang af tilsyn – støtte og efterværn! ADL Støtte. ” Almindelig daglig levevis.

Som ung på Søbæk kollegiet tilbydes du kontakt fra en fast ungevejleder, som har til opgave at hjælpe og vejlede dig i hverdagen. Vore ungevejledere er stabile og autentiske voksne og de skal i dagligdagen give dig den support, som du og dine medbeboere har behov for. Ungevejlederen skal hjælpe dig med at planlægge og lave strategier så hverdagen fungerer for dig, både ift. dig selv og i forhold til de praktiske ting omkring dig.  Du får det vi kalder praktisk ADL støtte ud fra ” hjælp til selvhjælp ” princippet. i gør ikke tingene for dig, men vi vejleder dig i at løse de udfordringer der er og kommer. Vi hjælper dig med at ” bygge bro ” til den for mange komplicerede voksenverden vi er i. Som ung på Søbæk kollegiet, skal du være motiveret for og interesseret i at fungere selvstændigt.

Ungevejledere på Søbæk kollegiet arbejder på at opøve din ansvarlighed så du kan udvikle sociale færdigheder og opnå kompetencer så du kan fungere i sociale sammenhænge. Ungevejlederen skal medinddrage din familie eller andre relevante samarbejdspartnere.

Hvis du er over 18 år bestemmer du selv om vi skal involvere andre end dig selv. Der skal arbejdes på at etablere og vedligeholde de bæredygtige relationer. Vi lægger meget vægt på, at du selv tager ansvar omkring de beslutninger som er nødvendige i de valg du foretager.

Vi løser ikke opgaverne for dig, men vejleder dig så du unge selv tage stilling og forstår at handle Du skal som beboer acceptere, at vore ungevejledere ”blander sig” og vejleder dig i din tilværelse og du skal derfor tage medansvar for din tilværelse. Det er en balancegang, hvor meget ”Vi skal blande os”, men det tilstræbes, at møde de unge på deres præmisser og give dem ”frirum” i egen bolig.

Ungevejlederen har således ansvar for, at følge op på alle de ting, som du skal have hjælp til ud fra aftaler der er beskrevet i den handleplan som henvisende kommune laver for dig. Ungevejlederen skal med dig lave klare aftaler om hvilke dage du skal være til stede.

Omfanget og intensiteten i den hjælp du får, varierer alt efter hvilken situation du er i og de behov du har. Ungevejlederen skal arbejde på at skabe og vedligeholde en god relation til det primære netværk.

Som ung kan du døgnet rundt komme i forbindelse med den, der har primærvagten Der er, med undtagelse af Afd Bryggervænget – Autismecentret og Afd. Skovbrynet , ikke som udgangspunkt nattevagter, men vi har som regel vagt på i døgnets aktivitets perioder til kl. 24 dagligt og ved behov er der aften og natrundering. Den skemalagte bemanding varierer alt efter daglige behov