Du er her

Ordensregler på Søbæk

ORDENSREGLER PÅ SØBÆK SKOLE – ERHVERVSSKOLEN SØBÆK

Klik her Ordensregler på Søbæk 2017-2018

      1. OPFØRSEL

Opfør dig mod andre som du ønsker at andre behandler dig!

Der skal på skolen herske god tone – ro og orden, elever & ansatte imellem. Ansatte accepterer ikke Mobning, Grimt Sprog, Øgenavne og dårlig opførsel. Ansatte skal gribe ind og arbejde for ansvarlighed og respekt god opførsel i skoletiden.

     2. KLASSEREGLER VED AFSLUTNING AF SKOLEDAG

Ansatte og elever skal sikre, at klasseværelser og lokaler efterlades pæne og ryddelige og aflåste Dvs.

 • Skraldespande tømt. Gulve fejet – Tavlen rengjort.
 • Lys slukkes & varme tilpasses årstiden.
 • Døre og skabe skal tyverisikres og aflåses.
 • Ved skoleferier skal ansatte foretage Tyverisikring
 • Skolens ejendele må ikke fjernes fra Klasseværelser & Faglokaler. Tyveri vil blive politi anmeldt.

     3. MØDETID TIMER OG FRIKVARTER

Skoledagen starter hver dag 8.30 og Ingen elever må forlade skolen i skoletiden mindre der er særlige formål og kun når ansatte følger med. Skema klokketider skal overholdes og Ingen ansatte må give elever fri før skoledagen er slut.

Frikvarterer. Elever må IKKE være alene i klasser eller fællesarealer uden voksenopsyn.

Alle har godt af frisk luft, så frikvarterer afholdes, med mindre vejret er ekstremt dårligt udenfor i skolegård

     4. TELEFONER I SKOLETIDEN

Mobiltelefoner må ikke anvendes og være fremme og være til gene i timerne. Lærere og pædagoger kan som generel regel beslutte at inddrage telefoner i skoletiden. Mobil telefoner må anvendes i lange frikvarterer efter aftale med skolens ansatte.

Mobil telefoner må ikke over for kammerater og voksne anvendes ifm. konfliktsituationer eller situationer til skjulte optagelser eller foto. Hvis dette konstateres ellers hvis der er formodning herom vil mobiltelefoner blive inddraget og sendes hjem til forældre / opholdssted.

Skolen påtager sig intet ansvar for elevers medbragte ejendele og privat effekter.

På Søbæk gælder ” Rygeloven” Denne skal overholdes af både ansatte, gæster, beboere & elever.

I kort form:

 • Det ikke er lovligt / tilladt, at ryge hverken udendørs eller indendørs på de ejendomme og matrikler dr hører under Behandlingsstederne Søbæk.
 • Rygning er kun tilladt udendørs, på anviste markerede steder ved rygekummer og ikke i nærheden af andre børn under 16 år.
 • Rygning og rygetilladelse er tilladt for elever / beboere over 16 år.
 • Rygere skal udvise særligt hensyn inden for stedets fysiske rammer.
 • Rygning er på ingen måde ikke tilladt i virksomhedens køretøjer eller i offentlige sammenhænge.
 • Særlige arrangementer.

Hvis der på skolens områder forekommer udlån af lokaler eller aktiviteter og arrangementer af en karakter som ikke har indvirkning på skoledrift og ikke kan påvirke de børn og unge vi primært arbejder med, kan der efter ledelsens vurdering tillades rygning udenfor på særligt anviste steder udendørs. – Men aldrig indendørs.

     6. MISBRUG – Rusmidler

På Søbæk gælder følgende misbrugspolitik:

 • Euforiserende stoffer samt alkohol – vil under ingen omstændigheder blive tilladt.

Indsatsplan omkring rusmidler sker i samarbejde med forældre og myndigheder.

 • Hvis vi konstaterer at unge sælger / løber og har rusmidler på sig vil det blive konfiskeret og afleveret til politiet og der vil ske politianmeldelse og SSP vil blive underrettet.
 • Hvis en elev i skoletiden er påvirket af rusmidler, vil hjemmet / Opholdssted omgående blive orienteret. Samtidig gælder at skolen / klassen ikke af hensyn til andre elever kan påtage sig at arbejde med og undervise elever, som er akut påvirket i en sådan grad at ophold i fællesskabet ikke er forsvarligt. Afd. leder kan som nødvendig konsekvens skal hjemsende den unge der er mødt påvirket i skoletiden. Afd. leder skal forinden kontakte hjem og Opholdssted.
 • Det er vigtigt at vi ikke mistænker eller anklager unge som ikke er påvirkede. Skolen forbeholder sig ret til at foretage test i den sammenhæng. Test kan være.
  • Kontrol af beklædning på eleven. Men ikke på kropsdele.
  • Drug test.
  • leder skal underrette hjem & Opholdssted, hvis der er foretaget test

     7. HÆRVÆRKMan behandler skolens bygninger og inventar ordentligt. Husk Hærværk SKAL altid erstattes.

 

     8. EJENDELE – HANDEL & BYTTE.

Behandlingsstederne Søbæk påtager sig Intet ansvar og erstatningsansvar over for elevers og ansattes

Ejendom / ejendele, medmindre at de mod kvittering er hensat i skolens varetægt.

Det er ikke tilladt for elever at handle, låne og bytte indbyrdes uden forældrenes udtrykkelige samtykke.

Skolens ejendele må ikke fjernes fra stedet / Lånes.

     9. FORSIKRINGS BESTEMMELSER PÅ SØBÆK

Det påhviler hjem opholdssted eller værge, at sikre at elever er behørigt forsikrede under elevens ophold på skolen i skoletiden. Skolen har tegnet ansvarsforsikring men Vi anbefaler at der tegnes ulykkesforsikring.

Skolen har ingen forsikring der dækker elevers medbragte private ejendele i skoletiden og skolen påtager sig intet ansvar for de privateffekter eller beklædning som elever medbringer i skoletiden. Skolen hæfter ikke herfor.

Erik Filthuth Skoleleder