Du er her

Pædagogiske og metodiske tilgange

På Søbæk arbejder vi ud fra en mentaliserende tilgang til de unge og ser mentalisering som værende en af flere vigtige pædagogiske metoder og redskaber i arbejdet med udsatte unge.

Evnen til at mentalisere er af afgørende betydning for individets evne til at regulere følelser, adfærd og selvopfattelse samt indgå i sunde relationer. Mentale tilstande er vores følelser, grunde, tanker, mål og behov. Mentalisering vil altså sige at have fokus på egne og andres mentale tilstande, især i forhold til forståelsen af adfærd - eksempelvis baggrunden for et konkret adfærdsmønster.

Vi ser derfor den mentaliserende tilgang som fundamentet i vores pædagogiske arbejde samt som værende af afgørende betydning for en positiv trivsel og udvikling hos den enkelte unge.

Den pædagogiske indsats omkring eleverne tilrettelægges nøje ud fra den enkelte elevs ressourcer og vanskeligheder, og der lægges vægt på en meget tydelig struktur; dagene må og skal være forudsigelige og forståelige.
Vi har stor opmærksomhed på at bygge videre på det eleven kan og vi er accepterende i forhold til den enkeltes læringsproces. Således er alle forløb på Søbæk individuelt tilrettelagt ud fra den enkeltes behov, kompetencer og udfordringer.

At arbejde pædagogisk på denne måde indebærer derfor, at vi voksne har en klar erkendelse af og forståelse for, at arbejdet med den unge foregår via relationen mellem den voksne og den unge. Derudover kan det være en hjælp at gøre brug af andre konkrete pædagogiske redskaber for at understøtte og fastholde en mentaliserende tilgang og vi anvender derfor også kognitiv adfærdsterapi, strukturpædagogik og relationspædagogik som pædagogiske værktøjer i vores praksis.

Anerkendelse er et nøglebegreb. Alle børn/unge har evner, som vi på Søbæk skal hjælpe dem med at udvikle.