Du er her

Søbæk Kollegiet

På Søbæk Kollegiet arbejder vi med unge, der er på vej ind i ungdomslivet og som har behov for støtte og vejledning på rejsen fra barn til voksen.

Søbæk Kollegiet er et tilbud til unge, primært i alderen 16–25 år, som har et ønske og behov for at bo på eget værelse med pædagogisk tilsyn. De unge har ofte brug for hjælp til at navigere i et selvstændigt voksenliv med pligter struktur og ansvar.

De beboere, der er på Søbæk Kollegiet indskrives typisk fra eget hjem, efterskole eller fra opholdssted/plejefamilie. Man indskrives efter henvisning og tilsagn fra de kommunale sociale myndigheder.

Vi tror på, at et ungdomsliv, der indeholder ansvar for eget liv, udvikling af egne evner og viden om egne ressourcer, er med til at gøre den unge en aktiv deltager og medskaber af eget liv og dermed også være en aktiv del af samfundet. Dette gøres via en relationsorienteret og ressourcefokuseret tilgang med afsæt i mentaliseringsteorien.

Der arbejdes med udgangspunkt i den enkeltes behov, ressourcer og kompetencer. På baggrund af dette udarbejdes støtte til dagsstruktur, ADL-træning, pædagogiske indsatsplaner og individuelle støtteforløb.

Herudover er der fokus på uddannelse, beskæftigelse, selvstændighed og netværk. Endvidere tilbyder Søbæk Kollegiet et ungdomsmiljø, hvor der kan trænes og opøves sociale kompetencer.

Om Søbæk Kollegiet

Søbæk Kollegiet består af i alt 12 selvstændige boenheder, som er beliggende i henholdsvis i Jyderup og Mørkøv.

Boligerne er indrettet, så der kan bo en eller flere i hver beboelse. Alle har sin private del af beboelsen, som kan aflåses separat. Alle beboelser har gode fælles faciliteter og derudover hører der et fælles haveareal til de fleste lejligheder. De unge kan, under ansvar og efter aftale med tilsynet, få adgang til stedets interne sportsfaciliteter (sportshal, fodboldbaner mm.)

Søbæk Kollegiet har en café, hvor der hver onsdag aften hygges med bl.a. spil, NADA-behandling, madlavning, samtalerum, undervisning, fællesspisning og socialt samvær. I caféen afholdes der også ungemøder en gang om måneden, hvor de unge også har mulighed for at komme med punkter til dagsordenen.

Ungevejleder

Som ung på Søbæk Kollegiet tilbydes man kontakt med en fast ungevejleder, der har til opgave at hjælpe og vejlede den unge i hverdagen. Ungevejlederen tildeles ved indflytning og denne hjælper og støtter den unge i det individuelle støtteforløb.

I samarbejde med den unge, og ud fra kommunens handleplan, kan ungevejlederen støtte til praktisk ADL-træning, herunder støtte til oprydning, rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning mm. Dette ud fra hjælp-til-selvhjælpsprincippet. Ungevejlederen er støttende i, at den unge tager ansvar og udvikler sociale færdigheder samt opnår de kompetencer det kræver at fungere i socialt samspil med andre. Herunder også at støtte op om tæt samarbejde med familie og relevante samarbejdspartnere.

Søbæk Kollegiet er bemandet dagligt mellem kl. 15-21, og derudover er der døgnkontakt til personalet, således er der tilgængeligt personale døgnet rundt. Ydermere kan der planlægges individuel hjælp og støtte udenfor bemandingstiden. Dette aftales mellem den unge og dennes ungevejleder.

Målgruppe

De unge er typisk senmodne og præget af tilknytningsforstyrrelser, herunder:

  • autisme
  • psykisk skrøbelighed
  • angst
  • OCD
  • adfærdsmæssige problematikker
  • kontakt- og trivselsproblematikker

Når en ung visiteres til Søbæk Kollegiet aftaler vi i samarbejde henvisende myndighed den trinindplacering, der gælder for opgaven. Støtte aftales individuelt og vurderes efter BIT-modellen (Behov - Indsats – Takst).

Søbæk Kollegiet visiterer ikke unge med igangværende kriminel løbebane. Tilbuddet er heller ikke velegnet til unge, der er i et regulært ubehandlet misbrug.

Unge med erkendt eller begrænset overforbrug af rusmidler kan kun visiteres, hvis de oprigtigt selv ønsker at samarbejde omkring at komme deres overforbrug til livs. Vi samarbejder med Ungebehandlingen Sofiehuset i Holbæk, der er et gratis dagbehandlingstilbud for unge med et overforbrug af rusmidler. Vi kan også tilbyde et kontinuerligt NADA-behandlingsforløb.