Du er her

Skole- og dagbehandling

Hos Søbæk visiteres børn og unge fra indskoling til udskoling, STU- og EMU-forløb, samt § 104 om beskyttet beskæftigelse.

Der visiteres børn og unge, som af forskellige årsager ikke kan inkluderes i ordinære skoletilbud og har brug for et skoleskift og dagbehandling. 

Alle børn og unge har - uanset vilkår - et væld af potentialer og kompetencer. Vi arbejder ud fra, at alle børn gerne vil være en del af og høre til i et fællesskab, og derfor spiller klassefællesskabet en central rolle hos os. 

Børn er forskellige, og derfor er vores indsats målrettet den enkelte elevs styrker og udfordringer.

Søbæk har derfor fire skoletilbud:

Medarbejderne på Søbæk

På Søbæk tror vi på kvalitet og høj faglighed. Vi er derfor optagede af, at alle vores medarbejdere løbende bliver kompetenceløftet, og at vi på denne måde sikrer en høj faglighed. Dette sker gennem intern vidensdeling og undervisning, relevante eksterne kurser, herunder linjefagsopgradering af faglærere, samt videreuddannelse. 

Det tværfaglige samarbejde mellem lærere, pædagoger og håndværkere betyder i praksis, at den kombinerede socialpædagogiske dagbehandlings- og undervisningsdel integreres i et tilbud med såvel lærere som pædagogisk kvalificeret personale til at varetage opgavens udførelse.

Der stilles store krav til det undervisningsmæssige og pædagogiske personale, og derfor vægter vi intern og ekstern kompetenceudvikling højt. 

Skolens personale er altovervejende uddannet, ligesom det altid tilstræbes at ansætte uddannet personale. 

Undervisningen på Søbæk

Hos os skal eleven lære at indgå i almene sociale sammenhænge og derved forstå betydningen af at overholde sociale “spilleregler“. Eleven skal lære at agere i et fællesskab med andre; i et rum med gensidig respekt og forståelse. Eleven skal opnå tillid til de voksne og kunne se fornuften i de aftaler, der indgås omkring undervisning.

Undervisning på skolen organiseres ikke isoleret, men skal ses i en sammenhæng med det behandlingsmæssige arbejde. På Søbæk arbejdes der overordnet med afsæt i en udviklingspsykologisk, systemisk og narrativ forståelsesramme med fokus på en mentaliserende og anerkendende tilgang. Undervisningen planlægges i behørig respekt og under hensyntagen til elevens individuelle situation og særlige forudsætninger, og tager sigte på, at eleven – om muligt - kan inkluderes i almindelige skolesammenhænge.

Alle skoler og klasser hos Søbæk tilrettelægger undervisningen jf. ”Fælles Mål”, og der udbydes fuld fagrække. Der udarbejdes elevplaner på den enkelte elev med udgangspunkt i handleplaner, Fælles Mål og aktuel status, hvori lærings- og kompetencemål beskrives. Disse gennemgås i dialog med familien, samt med anbringende myndighed ved statusmøder. Derudover føres der logbog over elevens progression og dagligdag.

Personalet er orienteret vedrørende elevens historik, behov og handleplaner. Til hver elev tilknyttes en primær kontaktperson som tovholder, herunder kontakten til hjemmet og kommunikation med diverse myndigheder. Vi tror på en god og professionel relation til eleven, og dette er udgangspunktet for det videre arbejde, både dagbehandlingsmæssigt, socialt og undervisningsmæssigt. Vi har fokus på at skabe et trygt miljø for eleven på skolen. 

Afgangsprøver

Eleverne på Søbæk har mulighed for at tage afgangsprøver i alle fag og dette på lige fod med eleverne i alle landets andre skoler. Skolen er prøveafholdende, og der tilbydes både 9. og 10. klasses afgangsprøve. Endvidere er der mulighed for at tage eksamen i HF-enkeltfag. 

Herudover har vi fokus på faglig testning af vores elever, hvilket gøres med henblik på at kunne øge kvaliteten i vores undervisning, samt kortlægge elevernes faglige kompetencer og udfordringer. Eleverne testes i dansk og matematik to gange årligt, dette er udover de obligatoriske nationale test.