Du er her

Skole- og dagbehandling

På Søbæk inkluderer vi ekskluderede børn og unge fra 0.-10. klasse.

Vi visiterer undervisningspligtige børn og unge, der af forskellige årsager ikke er i folkeskolens almindelige skoletilbud, og som derfor har behov for et særligt undervisnings- og dagbehandlingsstilbud.

Alle elever er visiteret med udgangspunkt i deres specielle pædagogiske behov. Eleverne undervises, så vidt muligt, i fuld fagrække, men under behørigt hensyntagen til deres særlige behov. Behandling og undervisning går hånd i hånd, da Søbæks skole- og dagbehandling er en helhedsorienteret indsats med fokus på den enkelte og dennes behov.

Børn og unge er forskellige og skal derfor have forskellige tilbud, der tilgodeser deres individuelle behov, hvad enten eleven er bogligt eller praktisk motiveret.

Søbæk har derfor fem skoletilbud:

Undervisningen på Søbæk
På Søbæk arbejder lærere tværfagligt sammen med pædagoger og håndværkere om den samlede helhedsorienterede indsats. Undervisning på skolen organiseres ikke isoleret, men skal ses i en sammenhæng med det behandlingsmæssige arbejde. Undervisning planlægges i behørig respekt og under hensyntagen til elevens individuelle situation og særlige forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges, så eleven oplever en undervisningskultur, der tager sigte på, at eleven – om muligt - kan inkluderes i almindelige skolesammenhænge.

Hos os skal eleven lære at indgå i almene sociale sammenhænge og derved forstå betydningen af at overholde sociale “spilleregler“. Eleven skal lære at agere i et fællesskab med andre; i et rum med gensidig respekt og forståelse. Eleven skal opnå tillid til de voksne og kunne se fornuften i de aftaler, der indgås omkring undervisning.

Vores ansatte arbejder således målrettet med relationsarbejde samt aftale- og refleksionspædagogik.

Afgangsprøver
Elever på  Søbæk har mulighed for at tage afgangsprøver i alle fag og dette på lige fod med eleverne i alle landets andre skoler. Skolen er prøveafholdende og  der tilbydes både  9. og 10. klasses afgangsprøve. Endvidere er der i samarbejde med VUC Holbæk mulighed for at tage eksamen i HF-enkeltfag.