Du er her

§103 §104 Kompasset

Kompasset §103 & §104 Beskyttet beskæftigelse &  Aktivitets & Samværstilbud på Søbæk. 

Er det noget for dig?

Erhvervsskolen Søbæk tilbyder det man kalder beskyttet beskæftigelse, som bevilliges jfr. lov om social service § 103. Derudover tilbydes Aktivitets & Samværstilbud jfr. Lov om Social service §104. Forudsætning for optagelse er, at du er tildelt førtidspension og tilhører målgruppen. Beskæftigelsen foregår på et af vores erhvervsrettede værksteder på Erhvervsskolen Søbæk og arbejds- opgaverne vil tage udgangspunkt i dine interesser og kompetencer. Der vil i forløbet være mulighed for at blive afklaret og afprøvet yderligere virksomheds- praktik hos virksomheder på arbejdsmarkedet. Forinden opstart tilbyder vi en uges gratis praktikophold på vores værksteder. Praktikaftale sker efter aftale med dig og din sagsbehandler samt skolen.

Har du udover beskæftigelsesbehov også brug for et integreret botilbud, så samarbejder vi med Søbæk kollegiet om den mulighed.

Hvem indskrives til et §103 &  §104 forløb på Søbæk

Personkredsen for § 103 / §104 på Søbæk omfatter bl.a. unge / voksne, der med begrænsninger i arbejdsevnen, f.eks. efter afsluttet STU forløb fortsat ikke kan fastholde, eller opnå beskæftigelse på det traditionelle almindelige arbejdsmarked. Tilbuddet målretter sig således imod unge, som har social pension som forsørgelses- grundlag og til personer på kontanthjælp og starthjælp med særlige sociale problemer, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller deltage i tilbud om aktivering eller revalidering eller opnå ansættelse i et flexjob eller i job til førtidspensionister med løntilskud efter reglerne i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

De unge

Målgruppen er unge, som af forskellige årsager på vej ind i ungdomslivet og i voksenverdenen oplever tilværelsen, som kompliceret og lidt uoverskuelig. Det kan enten være normalt begavede eller det man kalder sent udviklede unge, der som udgangspunkt i en periode mangler ressourcer og personligt overskud. Mange af disse unge kan i hverdagen være præget af angst, usikkerhed og utryghed. Målgruppen består endvidere af unge med udviklingsforstyrrelser / ”Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)”.  Altså unge der har funktionsforstyrrelser ift. kommunikation, samarbejde, socialt samspil, social forestillingsevne. Nogle unge har svært ved at tro på sig selv og mangler selvtillid.

Arbejdstiden for unge indskrevet i ”Det beskyttede værksted” modtager i skoleårets løb mindst 1030 timers beskæftigelse i det beskyttede værksted.

Arbejdsdagen starter kl. 8.30 – 14.45 mandag til onsdag. Torsdag er beskæftigelsen til kl. 15.30.fredag er med mindre andet aftales fridag eller praktikdag.

Borgere der er indplaceret på autisme og ressourcepris er tillige i skole fredag til kl. 14.45.

Værksteder og tilbuds fag

 • Automekaniker.
 • 2 autoværksteder motorlære / reparationer truck, cykel og knallert værksted.
 • Musikundervisning. ”Bliv noget ved musikken!” musiklære, guitarundervisning, rytmik og sang.
 • Smedjesektion. Produktion havegrill, juletræsfødder svejselære, jern og metal & sikkerhed.
 • Tømrer / Snedkersektion.
 • Produktion haveborde havebænke – legehuse og gaveartikler.
 • Servicegruppen – håndværkerteam.
 • De unge stifter bekendtskab til maler, murer og tømrer faget.
 • Medie linjen – EDB
 • Hjemmesider, EDB lære, programstyring, filmkendskab, fotolære, journalist
 • Pige linjen  Skønhed, frisør og hårpleje, Neglemanicure, pigekultur.
 •  Det grønne værksted / Park & vejDe unge i dette team skal have jord under neglene. Ordner grønne områder, beskæring, renovation.
 • Køkken, kost & ernæring. kost, ernæring, madlavning
 • Produktion, indkøb, budget, hygiejne og sikkerhed.
 • Idræt, fitness, krop & sjæl.
 • Yoga, massage, løbetræning, svømning, afspænding. Pædagogiskmassage, kropspleje, kano, kajak, natur og udeliv.
 • Kunst / krea & kulturværksted
 • Kunst og kreativ udsmykning, kultur oplevelser, museer og teater

Arbejdet med unge i beskyttet værksted

På Erhvervsskolen arbejder vi ift. målgruppen med fag indeholdende emner om samfundsrelaterede forhold, husholdning, økonomi, og det at skulle lære at klare sig selv. Den unge skal lære at oparbejde den personlige ansvarlighed, som er nødvendig for at kunne fungere alene og sammen med andre. Det er helt basale emner som eks: At skulle stå op til tiden, holde orden, møde til tiden, stå til ansvar, handle ind, budgetter, betale regninger, udfylde jobansøgninger, forstå en lønseddel, almen viden omkring aktuelle samfundsproblematikker, politik, virksomhedsbesøg, mv. Kun fantasien sætter grænser. I faget ADL ”almindelig daglig levevis” opnår den unge indsigt i det, at få sin dagligdag til at fungere. Formålet er, at give den unge mulighed for at opøve sociale kompetencer, så han eller hun kan fungere i almene sammenhænge, i et, for dem, kompliceret samfund. Den unge skal lære at skulle tage stilling og dermed ansvar for sit eget liv.

Omkring aflønning og udgifter til befordring gælder retningslinjer jfr.

”bekendtgørelse om aflønning og befordrings- udgifter m.v. i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb.Udgifter til aflønning og befordring indgår ikke som en del af bestemte takstniveauer til Erhvervsskolen Søbæk. Det primære forsørgelsesgrundlag for personer i beskyttet beskæftigelse vil som oftest være social pension. Aflønningen i beskyttet beskæftigelse sker i videst mulig omfang efter indsats og arbejdsvurdering i det enkelte tilfælde.
Befordringsudgifter til beskyttet beskæftigelse Personer, der udfører lønnet arbejde i beskyttet beskæftigelse, afholder selv udgiften til deres daglige befordring til og fra virksomheden, så længe det er inden for en afstand af 10 km fra virksomheden. Nødvendige befordringsudgifter (den billigste mulighed). Udgifter  derudover afholdes af kommunen efter lov om social service § 105 stk. 2.

Botilbud:  Støtte på eget værelse på Søbæk Kollegiet.

I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at dit beskæftigelsestilbud kombineres med en integreret bo- situation. Vi samarbejder med Bostedet Søbæk Kollegiet,som tilbyder egen bolig jfr. § 107. samt personlig støtte jfr. §85 eller mentorordning jfr. lab.  §78-81. Du kan rekvirere særskilt brochure om dette.

Visitation og pris

Henvisende myndighed typisk afd. for psykiatri og handicap visiterer til beskyttet beskæftigelse efter lov om social service § 103. Sagsbehandlerne skal vurdere om Erhvervsskolens tilbud efter § 103 er en egnet og hensigtsmæssig foranstaltning ift. borgerens funktionsniveau.

Pris for §103 & §104 er årsydelse.

 • Trin 1 222.527 kr. pr. år.  Dagstakst = 664 ,- Kr.
 • Trin 2 249.887 kr. pr. år Dagstakst = 746,-kr.
 • Trin 3 341.396 kr. pr år. Dagstakst = 1.019,-kr.

Varigheden af tilbuddet om beskyttet beskæftigelse

Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for varigheden af tilbuddet om beskyttet beskæftigelse. Foranstaltningens funktion og effekt bliver løbende vurderet af bevilligende myndighed, og forudsætningen for videreførelse af foranstaltningen bliver vurderet minimum en gang årligt.

Godkendelse

Skolens § 103 & §104 tilbud er godkendt til 15 pladser og under tilsyn af Holbæk Kommunes handicap afdeling.