Du er her

Struktur pædagogisk Aftale pædagogik & anerkendende tilgang

Gennem forløbet på Søbæk skal vore børn & unge støttes i at få en ballast og kompetencer ift. det at kunne klare sig selvhjulpent.

På Søbæk arbejder vi i hverdagen med at skabe en hverdag præget af struktur genkendelighed, forudsigelighed og hverdag hvor man ved hvad man må og ikke må.

I den betydning har aftaler, struktur og forståelse af

” spilleregler ” en betydning.

Alt kan ikke skrives ned og beslutninger og aftaler skal bero på visse husregler ” fingerspitzgefühl ”!  og begrebet ” sund fornuft”.

Gennem denne struktur og ud fra ” sund fornuft ” lærer barnet eller den unge, frihed under ansvar. Der er daglige ansvarsområder, pligter, udfordringer og oplevelser og vi arbejder vi målrettet på at udvikle de unges sociale, menneskelige og faglige kompetencer, således de bliver i stand til at tage del i et sundt ungdomsliv samt bliver bedre rustet til et meningsfuldt voksenliv.

Der arbejdes med at støtte den unge i at skabe og få struktur på egen hverdag samt at lære at tage ansvar i forhold til sig selv og sine omgivelser. Herudover er der stort fokus på at støtte den unge i at få skabt gode og hensigtsmæssige sociale relationer på Søbæk samt i fritidslivet.

Der arbejdes med den unges bevidsthed om at tage medansvar for sin egen situation.

Dette sker så vidt muligt, ud fra den enkelte unges behov, i et tæt samarbejde med den unge, dennes familie, uddannelsesstederne, samt om nødvendigt med eksterne tiltag; her tænkes eksempelvis på forløb hos psykolog eller andre relevante eksterne samarbejdspartnere.

Betydning af Disciplin / Struktur & konsekvens

Disciplin kommer af det latinske« disciplin » der bl.a. betyder undervisning, lærdom, dannelse, tugt og sædelig orden. Disciplin er nødvendig i al organiseret virksomhed. Det kan være en ydre disciplin der pålægges af andre, eller en form man selv vælger.

Det hedder selvdisciplin.  Begge dele er vigtig på Søbæk.  Disciplin tilvejebringes og opretholdes oftest ved at man er omgivet af visse overskuelige regler og rammer.

Brud på reglerne har som regel konsekvenser ikke at forveksle med straf.

Blandt børn og unge opstår der vanskeligheder med disciplinen, når de f. eks bliver sat til noget, de ikke forstår meningen med, ikke er enige i, ikke har interesse i eller ikke er modne for.

Ordet Disciplin ” Behaviour ” er i en sammenhæng på Søbæk, ikke et skældsord men en simpel nødvendighed. Det skal bestemt ikke forstås som ”kæft-trit-og-retning”. Disciplin er et vigtigt styringsredskab, som hvis man bruger det rigtigt gør, at man kan skabe hensigtsmæssig konfliktløsning.

Disciplin og respekt for kammerater og voksne, skal sikre fælles bevidsthed om og accept af almene spille regler. Disciplin gælder ikke kun vore børn, men også at vi som voksne rollemodeller i arbejdet med vore børn og unge, går forrest og baner vejen for den gode opførsel. På Søbæk lytter vi til og medinddrager børnene men det er de voksne der bestemmer. Når vi sætter grænser så opstår muligheden for konflikter. Konflikter er velkomne hvis de tackles rigtigt. Konflikter skaber dialog, forståelse, erkendelse og ny indsigt og erfaring. Konflikter skaber udvikling. Børnene de unge på Søbæk skal ikke tillades hvad som helst. Dagligdagen skal foregå i et rum fyldt af respekt og gensidig tolerance.

Børnene / de unge skal forpligtes på de aftaler – man laver med dem – Aftaler indebærer refleksion. Barnet / den unge skal stadig vide at aftaler skal overholdes og at det kan betale sig. Brud herpå afstedkommer restriktioner – indskrænkelser og konsekvenser. Børnene skal gennem aftaler og refleksion lære sociale lærings mål og ansvar for egne handlinger.  Vi skal på vore steder fortsat arbejde for, at børn respekterer og vægter almen god opførsel.  Naturlig Disciplin ro og respekt skal fortsat herske.

Anerkendelse & omsorg

At være anerkendende og omsorgsfuld er ikke en arbejdsmetode, men et menneskesyn.

Vi skal give de børn og unge vi arbejder med vores fulde opmærksomhed og vise at man tager dem alvorligt. Vi er i ” børnehøjde ” Vi er anerkendende engageret. Vi lytter til dem og er interesseret. Vi drager omsorg.

De børn og unge vi arbejder med skal via en vis selvforvaltning tage stilling. Ikke alle børn og unge foretager fornuftige valg så det er vigtigt at vi som voksne er talerør og overdommer for ” den sunde fornuft ” –

Vi er en slags ” Over Jeg ”. Vi sætter som voksne grænser, men samtidig viser at vi at

Lytter til barnets / den unges forklaring og oplevelse og samtidig fortæller hvad der er acceptabelt og ikke acceptabelt i situationen, men husker at fortælle at man kan forstå barnet og de tanker det har. F.eks. ”Jeg kan godt forstå det er svært for dig” eller ”Jeg kan godt se du har det svært lige nu”. Vær nysgerrig – stil spørgsmål det er vejen til forståelse, nye perspektiver og handlemuligheder. Vi skal huske at anerkendelse IKKE er det samme som ros.

I praksis går anerkendelse og ros hånd i hånd. – Men det er ikke det samme.

Anerkendelse defineres her som det, at blive set, hørt og forstået. Vores målsætning med en anerkende tilgang til de unge er, at bidrage til at udvikle de unges identitet i en positiv retning.

Vi har et særligt ansvar, i forhold til at støtte den enkelte unge i at skabe et positivt selvbillede og derved støtte den unge i en positiv adfærd, samt positive handlinger.

Vi fungerer som rollemodeller for de unge, og det er derfor væsentligt at være opmærksomme på måden, hvorpå den enkelte unge omtales/tiltales, da dette kan influere på den unges selvbillede, handlemønstre samt adfærd. For at undgå at fastholde den unge i uhensigtsmæssige handlemønstre og adfærd samt et negativt selvbillede, så har vi et stort fokus på måden, hvorpå den enkelte unge om og tiltales. Dette fokus bidrager til at understøtte en positiv udvikling mod mere hensigtsmæssige handlemønstre og adfærd samt et mere positivt selvbillede. I arbejdet med de unge tilstræber vi ud fra relations pædagogik, at skabe rammerne for en ligeværdig relation.

 ”Direktør i eget liv” 

Det er afgørende for vores pædagogiske arbejde samt særligt den unges liv, at den unge,

Lærer at tage ansvar for sit eget liv. De er ” direktører i deres eget liv. Det er helt centralt.

Det kan være en ambivalent proces, hvor den unge på den ene side ønsker at have ansvar for alt, men på den anden side oplever ikke at kunne magte eller håndtere noget ansvar overhovedet.

Det at støtte de unge i at lære ansvar for eget liv, er derfor et kontinuerligt og helt centralt fokuspunkt i det pædagogiske arbejde vil indgå i de mål som fremgår af §140 handleplan.