Du er her

Teach metode & Kat

TEACCH – Til Børn med autisme & ADHD

Nyttigt Link Center for autisme:
http://www.centerforautisme.dk/

TEACCH er oprindeligt udviklet til autismeområdet, men i Danmark er der eksempler på, at metoden med få justeringer også kan anvendes i det pædagogiske arbejde med personer med ADHD. TEACCH står for” Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children”. På dansk kan det oversættes til “Behandling og Uddannelse af Børn med Autisme og Relaterede Kommunikationshandicap”.

Formålet med at anvende TEACCH på Søbæk er ift. visse unge i de målgrupper vi arbejder med, at etablere en ramme inden for hvilken personale og forældre i samarbejde effektivt kan udvikle specialpædagogiske strategier tilpasset den enkeltes styrke og svagheder. Uanset den mere specifikke diagnose har de fleste børn og unge i autismespektret funktionsforstyrrelser med hensyn til social interaktion, kommunikation og læringsstil. Disse forstyrrelser gør det vanskeligt for dem at tilegne sig erfaring viden og sociale færdigheder. Derfor tilpasses dagligdagen, sådan at den kan blive så velstruktureret, at børn og unge med autisme kan lære optimalt.

TEACCH handler grundlæggende om at anerkende personens måde at være på med respekt vedkommendes interesser og særpræg. Det handler ikke om at normalisere personer, men om at støtte den enkelte i forhold til dennes ressourcer og udviklingsmuligheder.

TEACCH er primært udviklet til at skabe sammenhænge og overblik for børn og unge så de kan lære at overskue, strukturere og systematisere deres hverdag. Teach kan anvendes både på skoledelen og på Opholds & Bostedet.

Social færdighedstræning er på Søbæk et væsentligt element i det pædagogiske arbejde. Social færdigheds- træning har til formål at øge evnen til at kommunikere sammen og forstå hinanden og de hensigter vi har.

Struktur og visualisering er vigtig element.

TEACCH metoden giver struktur og tager afsæt i en række kommunikations- og forståelsesfremmende strategier i form af visualisering og konkretisering. Vi anvender ift visse børn og unge Piktogrammer som forbereder børnene mentalt på, hvad de skal lave.

Vi tager blandt andet udgangspunkt i at børnene de unge ud fra TEACH principper skal lære.

  • At være nysgerrig og opsøgende.
  • At være motiveret og interesseret i!
  • At kunne strukturere organisere & systematisere hverdagen gennem synlige dags skemaer og arbejdsplaner.
  • At kunne forstå og opfatte gennem emner der er visualiseret f.eks billed og interaktive medier som eks. I pads computer.
  • At sikre tydelighed og klar overskuelig struktur
  • At sikre overskuelighed regelmæssighed og forudsigelighed.

KAT kassen

På vore steder under Søbæk anvendes bl.a. KAT-kassen som værktøj

KAT-kassen blev oprindeligt udviklet i Danmark til børn med Aspergers syndrom.

KAT-kassen kan bruges af forældre, lærere, pædagoger og fagfolk som arbejder med børn, unge og voksne, hvor det centrale er at udvikle sin selvforståelse, sin forståelse for andre og sin adfærd samt ændre det sociale samspil mod mere hensigtsmæssige samværsformer.

Vi kan anvende KAT-kassen i kognitiv adfærdsterapi med alle børn og med personer med autisme, Aspergers Syndrom, OCD, ADHD, følelsesmæssige udviklingsforstyrrelser og lignende tilstande.

Børn med autisme skal forstås – ikke ændres

Man kan ikke kurere autisme hos børn. Men man kan gøre meget for at udvikle børnenes unikke personligheder.

Udgangspunktet er, at børnene betragtes som mennesker med særlige forudsætninger.

Deres verden er fragmenteret. De anvender ikke deres erfaringer og ser ikke sig selv som en del af en større sammenhæng. De har et livslangt handicap, som vi skal hjælpe dem med at kompensere for.

Vi betragter dem ikke som værende deres adfærd. De er ikke autister, men børn med autisme. De har en unik personlighed med evner, som vi kan hjælpe dem med at udvikle.

Angst & frygt

Hvor frygt er en rationel følelse, definerer vi angst som en irrationel følelse.

Der findes forskellige former for angst: socialangst, fobier, separationsangst, generaliseret angst, OCD, posttraumatisk belastningsreaktion og panikangst.

Vi taler om angst, når barnet/unge har en ubegrundet eller overdreven bekymring for noget, som får så stor en plads i barnets bevidsthed, at barnet begynder at udvise undvigelses adfærd, dvs. at barnet gør alt for at undgå det, som gør barnet bange.

En af de største udfordringer ved at undervise sanse sensitive børn eller børn med autisme er, at de nemt bliver angste stressede og utrygge ved ting, de ikke kender.

Angst ses ofte som en ledsagende tilstand, når et barn har autisme hvilket bevirker at barnet ofte isolerer sig og bliver antisocial. Mange får dissideret skolevægring og kan ikke færdes blandt andre og ikke tør gå uden for hjemmets fire vægge. Når angsten tager over, har det ofte store konsekvenser for hele familien. Fordi børnene ofte isolerer sig og bliver meget afhængige af forældrene, som er de eneste, børnene føler sig trygge sammen med.

Hvordan hjælper vi på Søbæk barnet med autisme og angst

Det er vigtigt, at børnene hurtigt får hjælp til at komme af med deres angst, fordi angsten hurtigt kan vokse og få store konsekvenser for barnet og dets familie. Når vi på Søbæk oplever, at et barn er antisocial og udvikler undvigelsesadfærd og virker angstpræget, er det vigtigt at vi kompenserer herfor, dvs. forberede barnet bedre i hverdagen og hjælpe barnet i de sociale situationer, som barnet eller den unge indgår i, indtil han eller hun bliver tryg.

Vi skal hjælp med at skabe en mere rationel tænkning omkring det, som skaber angst. Det gør vi ved dels at samtale med barnet og give rationelle forklaringer ift. det, som gør barnet angst. Dernæst skal vi gennem metode forsøge at lægge en plan sammen med barnet og forældre ift. langsomt at kunne nærme sig det, som barnet er bange for.