Du er her

Understøttende undervisning

Undervisning & understøttende undervisning på Søbæk

Lærere arbejder tværfagligt sammen med pædagoger & håndværkere om den samlede helhedsorientere-de indsats. Ansatte er indenfor skematid forpligtet af det, vi definerer som “konfrontationstid “. Ansatte lærere og pædagoger fysisk skal således være til stede og synlige i den konkrete tid eleverne fysisk er på skolen. Ansattes planlægning og mødeaktivitet sker udenfor konfrontationstiden. Undervisning på skolen organiseres ikke isoleret, men skal ses i en sammenhæng med det behandlingsmæssige arbejde. Under-visning planlægges i behørig respekt og under hensyntagen til elevens individuelle situation og særlige forudsætninger. Undervisningen tilrettelægges så eleven oplever en undervisningskultur, der tager sigte på, at eleven – om muligt kan inkluderes, i almindelige skolesammenhænge.

Ansatte skal gennem arbejdsprocesser målrettet arbejde på at påvirke eleven, så der sikres en god relation og så der skabes et ” fælles tredje “. På Søbæk skole skal eleven lære, at indgå i almene sociale sammenhænge og derved forstå betydningen af at overholde sociale “spilleregler “- Eleven skal lære, at agere i et fællesskab med andre – i et rum med gensidig respekt og forståelse. Eleven skal opnå tillid til de voksne og kunne se fornuften i de aftaler der indgås omkring undervisning. Ansatte skal i undervisningen planlægge, så eleven ved de valg der træffes, reflekterer over beslutninger og valg.

På Søbæk skole arbejder ansatte således målrettet med relations arbejde samt aftale og refleksions pædagogik.. Ansatte skal i samarbejde med forældre opholdssteder samt henvisende myndighed målrettet arbejde på, at eleven sikres et stabilt fremmøde og en stabil skolegang. Ansatte arbejder aktivt for at motivere hjem og familie så skolesituationen holdes stabil.

Understøttende undervisning

Med den ” ny folkeskolereform ” indføres begrebet ” understøttende undervisning”  . Dette gælder også for elever på Søbæk skole.

Alle elever på Søbæøk skole har 35 timer så der er for labgt de fleste elever side god tid til den understøttende undervisning. Undervisningen skal sikre, at eleverne møder endnu flere måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse og får afprøvet et bredere udsnit af deres evner og interesser. Dette skal bidrage til at hæve det faglige niveau.

Den understøttende undervisning ligger ud over undervisningen i fagene og skal supplere og understøtte undervisningen i de forskellige fag og obligatoriske emner. Den understøttende undervisning skal samtidig også have et bredere sigte på opgaver, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Teori og praksis  – Samfundsforståelse & ADL undervisning

(Almindelig daglig levevis)

Den understøttende undervisning på Søbæk skole tilrettelægges spå der er koblingen mellem teori og praksis. Den vil i ADL fag blive indraget situationer fra dagligdagen, som eleverne genkender, og derfor oplever som relevante og interessante. Eleverne skal i den understøttende undervisning afprøve, træne og udvikle de færdigheder og kompetencer, de får i den fagopdelte undervisning.

Tiden til understøttende undervisning kan for eksempel bruges til læsetræning, til matematikøvelser eller til lektiehjælp og faglig fordybelse.

Alle ansatte på Søbæk både lærere, pædagoger og andre personale med relevante kvalifikationer vil varetage den understøttende undervisning.

Pædagogernes kompetencer kan eksempelvis være særlig relevante, når der er aktiviteter med fokus på elevernes alsidige udvikling og trivsel, mens det er lærerne, der skal sikre sammenhæng til undervisning i de forskellige fag