Du er her

Undervisningen

Lovgivning

På Søbæk skole tilrettelægges undervisningen naturligvis i overensstemmelse med gældende regler men endvidere ud fra nedenstående som gælder særskilt for undervisning i dagbehandlingstilbud Som Søbæk.

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder” .

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand “.

Undervisningens koordinering med den øvrige pædagogiske/behandlingsmæssige indsats

Med behørigt hensyn til behandlingsindsatsen tilstræbes undervisningen planlagt og gennemført efter virksomhedsplanene, således at undervisningen kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Undervisningen for den enkelte elev, kan i perioder afvige af hensyn til en særlig behandlingsindsats. Pædagogisk psykologisk rådgivning kan inddrages i rådgivning omkring sådanne afvigelser. Ved længere perioder eller større afvigelser orienteres tilsynet.  

Læseplaner  / Fællesmål

Som udgangspunkt følger afdelinger / klasser under Dbt. Søbæk Skole ministeriets vejledende læseplan.

Link til Undervisningsministeriets side hvor man finder trinmål for hvert fag eller trinmål fort alle fag på de enkelte klassetrin: http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Faelles-Maal

Link Bekendtgørelse om Fælles trinmål: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=”125973

Undervisere Lærere / pædagoger / Håndværkere

Det tværfaglige samarbejde mellem pædagoger lærere og Håndværkere betyder i praksis at den kombinerede socialpædagogiske behandlingsdel & undervisningsdel integreres i et tilbud med såvel lærere som pædagogisk kvalificeret personale til at varetage opgavens udførelse. Der stilles store krav til det undervisnings og pædagogiske personale og en formel uddannelse er i sig selv ikke tilstrækkelig for at varetage opgavens udførelse, idet den ansattes egen evne til personlig indlevelse og forståelse af elevens særlige situation er en særdeles vigtig faktor. 

Folkeskolens afsluttende prøver og nationale test

Dagbehandlingstilbudet Søbæk Skole sikrer, at eleverne deltager i de obligatoriske nationale test. Det er elevernes personlige klassetrin, der afgør, hvilke test eleverne skal deltage i.

Den lokale folkeskole er prøveafholdende skole for alle elever på Søbæk skolens 9. klassetrin. Prøverne er obligatoriske og eventuel fritagelse for en eller flere prøver besluttes af skolelederen på folkeskolen.

Tiendeklassecentret i Holbæk er prøveafholdende skole for elever på Søbækskolen’s 10.klassetrin, uanset om eleverne skal til afgangsprøve (FSA) eller 10.-klasseprøve (FS10).

Prøverne kan efter aftale med de prøveafholdende skolers ledelse afholdes i Søbækskolen’s egne lokaler, såfremt der samtidig træffes aftale om tilsyn ved de skriftlige prøver. Søbækskolens’s lærere er forpligtet på at stå til rådighed som tilsyn og censorer på andre skoler i forbindelse med prøvesamarbejdet i Holbæk kommune. 

Samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

UU-Nordvestsjælland tilknytter en vejleder 8 Dorthe Elly Johansen ) til Søbæk Skole og er forpligtet på at yde vejledning til alle elever på 7.-10. klassetrin uanset hvilken kommune eleverne kommer fra.

Vejlederen skal have mulighed for i enrum at kunne samtale med eleverne om deres uddannelsesplaner. Vejlederen skal så vidt muligt sikres adgang til internetforbindelse og printer. Inden samtalerne skal vejlederen sikres adgang til elevens elevplan eller anden relevant overlevering af information, der er relevant i uddannelsesvejledningen. Søbæk skole er forpligtet på, at blive tilsluttet Optagelse.dk, samt sikre at alle elever på 8.-10. klassetrin er oprettet med et UNI-login på institutionskoden og skal i enhver henseende samarbejde med vejlederne.

Elevkartotek og fravær

Søbæk Skole vedligeholder løbende elevkartoteket TEA, således at antallet af indskrevne elever altid er i overensstemmelse med det faktiske antal elever, som deltager i skolens undervisning.

Ved indskrivning tildeles hver elev et personligt klassetrin baseret på elevens skolestart eventuelt justeret med ét år. Efterfølgende kan elevens personlige klassetrin kun ændres efter drøftelse med forældremyndigheden og anbringende kommune. 

Søbæk skoleregistrerer løbende eleverne fravær på minimum dagsbasis. Fraværet skal indberettes til TEA, der efterfølgende sørger for eventuelle indberetninger til børne- og undervisningsministeriet. 

Registrering og indberetning til kommunalbestyrelsen af magtanvendelse over for elever

Enhver magtanvendelse skal indberettes til tilsynsmyndigheden. Magtanvendelserne vurderes efter reglerne i bekendtgørelsen “Om fremme af god orden i skolen”. 

Læringsmålstyret undervisning handler om, at læreren hele tiden sætter sig mål for, hvad eleverne skal lære, og løbende gennem undervisningsforløbet

justerer kursen ud fra målene. Målene tydeliggør over for eleverne, hvad de skal lære, og undervejs drøfter læreren og de enkelte elever, hvordan det går med at nå målene.

De nye Fælles Mål er læringsmål, der skal understøtte læringsmålstyret undervisning.

Forenklede Fælles Mål består ligesom Fælles Mål 2009 af tre dele.

1) Fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (i udvalgte fag også opmærksomhedspunkter og kanonliste)
2) Vejledende læseplan.
3) Vejledende materiale: Undervisningsvejledning for faget og inspirationsmateriale til færdigheds- og vidensmål i faget (læringsmål for undervisningsforløb, tegn på læring og udfordringsopgaver).

Kompetencemål

  • Overordnede Kompetencemål for eleven skal som hidtil fremgå af Elevplan / Den pådagogiske udviklingsplan som anvendes i skoleåret
  • Kompetencemål beskriver, hvad eleverne skal kunne på fagenes gældende trin.
  • Kompetencemålene skal give lærerne overblik over faget og danne grundlag for dialog med både skolens medarbejdere og forældrene om elevens læring.
  • Der er ikke ændret ved fagenes trin. Fremover vil der kun være trinmål, idet slutmålene udelade.