Du er her

Opholdsstedet Kalundborgvej

Et opholdssted for unge med brug for intensiv støtte

Om Opholdsstedet Kalundborgvej

Opholdsstedet Kalundborgvej er et af vores mere specialiserede bosteder. Beboerne har alle et massivt behov for støtte og behandlingstilbuddet tilrettelægges meget specifikt ud fra borgerens formåen og behov. Det overordnede formål er at afdække og udvikle den unges potentiale for at skabe den bedst mulige tilværelse.

Opholdsstedet har til huse i henholdsvis Holbæk og Jyderup og råder over mange forskellige boliger og deraf mulighed for variabel boformer tilpasset den enkelte unges behov. 

Hvem kan bo på Kalundborgvej?

Opholdsstedet er for unge mellem 15-23 år med brug for intensiv støtte. Kalundborgvej er godkendt botilbud jf. Serviceloven § 107 og Børne- og ungehjem som opholdssted, jf. Barnets lov § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3.

Unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser samt psykiatriske diagnoser. Unge der af forskellige årsager har angst, depression og selskadende adfærd. Afdelingens målgruppe har behov for intensiv støtte og individuel specialiseret pædagogisk indsats. 

Kalundborgvejs metode og pædagogik

Vi understøtter en udviklingssproces, hvor den unge inddrages i en hverdag, der giver mening. Lokalområdet anvendes for at bibringe den unge sociale kompetencer og strategier. De unge har ofte et meget spinkelt netværk og har typisk været isoleret fra sociale fællesskaber i en længere periode. De fleste har forud for behandling hos Søbæk været i kontakt med psykiatrien.

På Kalundborgvej har vi et stort fokus på netværksarbejdet med forældre, familie og sagsbehandlere. Vi overdrager de gode erfaringer og metodiske praksis, således at vi understøtter familiens samvær med den unge. De unge har ofte et meget spinkelt netværk og har typisk været isoleret fra sociale fællesskaber i en længere periode. 

Vores pædagogik tager udganspunkt i en mentaliserende tilgang til behandlingen. Vi arbejder med beboere, der har behov for social træning for at kunne indgå i sociale kontekster og hjælper beboerne til, på sigt, at tilegne sig kompetencer til mestring af eget liv. 

Vi tilstræber os en stor grad af rummelighed, en kultur hvori vi værdsætter gensidig respekt for forskelligheder både hos den unge , deres familier og i personalegruppen. Et miljø, hvor den unge sikres en tryg og omsorgsfuld opvækst, med fokus på den enkelte unges behov og plads i fællesskabet. Vi har blik for den unges ressourcer og disses betydning for den unges evne til at indgå i forskellige relationer og sociale kontekster.